Domov » Energap » Predstavitev dejavnosti

Predstavitev dejavnosti

Energetska agencija za Podravje - Energap je generator razvoja, idej in projektov na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti v Podravski regiji.

Pri svojem delovanju se osredotočamo na javni in delno na zasebni sektor. Občinam pomagamo pri izvajanju zakonodajnih nalog in pri načrtovanju energetskega razvoja na način, da lahko sledijo tako okoljskim ciljem kot finančnim prihrankom in da postaja to del njihovega uspešnega gospodarskega razvoja. Podjetjem svetujemo pri uvajanju energetskega gospodarjenja, pri izvajanju energetskih pregledov in uvajanju energetskih standardov. Podjetjem želimo pokazati, da je lahko energija in zmanjšane emisije CO2 tudi del marketinga in povečanja konkurenčnosti. Javnemu in zasebnemu sektorju nudimo pomoč pri iskanju in pridobivanju finančnih sredstev ter za njih pripravljamo energetske rešitve na podlagi energetskega pogodbeništva, katerih bistvo je, da vzpostavijo povezavo med lastniki in izvajalci energetskih posodobitev njihovih zastarelih energetskih sistemov ter jih usmerijo v varčno rabo energije in v prihranke. Gre za stroškovno učinkovit način znižanja rabe energije in stroškov. Rešitve za zmanjšanje rabe energije vključujejo poleg energetskih sanacij tudi zamenjavo zunanje in notranje razsvetljave, s katero lahko naročnik močno zmanjša porabo električne energije za razsvetljavo.

Energap ima javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic. Kot pomembno orodje pri pripravi energetskih izkaznic nam služi energetsko knjigovodstvo, ki ga Energap za javne stavbe v regiji vodi že od leta 2008. Energetsko knjigovodstvo nam omogoča, da imamo za vse stavbe izdelane tako imenovane dinamične energetske izkaznice, ki nam vsak trenutek prikazujejo kaj se je z rabo energije dogajalo v preteklih letih. Energap je v letih 2014 in 2015 pripravila že več kot 150 energetskih izkaznic za javne in nekatere zasebne stavbe. Pripravljamo tudi energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe in tako učimo in izobražujemo občane o tem kaj je energetska izkaznica, kakšen je pomen smotrne rabe energije in uvajanja naprednih energetskih rešitev.

Veliko časa namenjamo tudi področju trajnostne mobilnosti. Občinam in podjetjem svetujemo kako racionalizirati službena in zasebna potovanja na način, da se porabi kar najmanj denarja. Aktivno delujemo tudi pri uvajanju vozil na alternativni pogon.

Redno izvajamo informativno izobraževalne aktivnosti, obveščanja in svetovanja za občane ter jim pomagamo pri pridobivanju nepovratnih sredstev s strani Eko sklada.

Energap izvaja preko 19 EU sofinanciranih projektov. Rezultat teh aktivnosti niso samo pridobljena nova finančna sredstva ampak predvsem veliko novega znanja in izkušenj. Sodelujemo z več kot 100 organizacijami v EU, ki delujejo na področju trajnostne energije. Ta mreža nam omogoča, da lahko tako za javni kot zasebni sektor najdemo poslovne partnerje ali rešitve za naše probleme tudi v tujini. V te evropske projekte vključujemo tudi občine in podjetja.

Z našim delom želimo okrepiti sodelovanje med slovenskimi partnerji in vzpodbujati mednarodno sodelovanje ter sodelovanje z Evropsko komisijo. Predstavljamo primere dobrih praks na področju URE in OVE. Spletno stran aktivno oskrbujemo z ažurnimi informacijami in izobraževalnimi gradivi. Organiziramo različne oblike izobraževanja, delavnice, svetovanja, konference, okrogle mize za različne ciljne skupine prebivalstva: gospodinjstva, javni sektor, podjetja, obrtnike, šolarje, kmetijce in zaposlene v storitvenih dejavnostih. Javno in redno poročamo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih na področju URE in OVE v regiji.

S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem občanov želimo doseči in preseči zastavljene cilje na področju varovanja okolja in prispevati svoj delež k prihranku denarja v lastnem gospodinjstvu ter razporejanju denarja v regiji in državi. Hkrati želimo pripomoči k večjim zaposlitvenim možnostim in dvigu kakovosti življenja v Podravju.

Energetsko agencijo za Podravje so ustanovile Mestna občina Maribor in 17 sosednjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Šentilj, Sveta Trojica v Slov. Goricah in Sveti Jurij v Slov. Goricah.

Ustanovitev agencije sofinancirajo Mestna občina Maribor, Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, Elektro Maribor in Toplotna oskrba Maribor.