Green Partnerships

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Mediteran (MED) 2007-2013.


Projekt Green Partnerships (Lokalna partnerstva za zelena mesta in regije) obravnava cilj 2.2 druge prednostne osi programa Mediteran – spodbujanje obnovljivih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti, ki vodijo v bolj trajnostni teritorialni razvoj. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 11 držav: Slovenije, Cipra, Francije, Grčije, Italije, Portugalske, Španije, Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Črne gore.


Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje lokalnih javnih politik in strategij, povezanih z energetsko učinkovitostjo v mestih in lokalnih skupnostih Sredozemskih (evropskih) držav, in sicer:

 • z razvojem skupnega inovativnega pristopa, ki vključuje razvoj, spodbujanje in preskušanje operativnih priporočil za premagovanje obstoječih težav (opredelitev kakovostnih zahtev, priprava načrtov za upravljanje z energijo, administrativne ovire, dvig zavesti in sposobnosti končnih uporabnikov v javnih stavbah) in
 • z oblikovanjem lokalnih partnerstev, ki temeljijo na okrepljenem sodelovanju vseh zainteresiranih strani v naboru energetskih virov ter povečanju znanja in sposobnosti organov lokalnih oblasti.


Glavne naloge (aktivnosti) v projektu:

 • pregled obstoječih pristopov pri izvajanju energetskih strategij v pilotnih območjih za vzpostavitev celovitih trajnostnih rešitev izrabe lesne biomase in vključevanje tega aspekta v gospodarsko razvojne projekte,
 • priprava skupnega seznama ovir pri izvajanju lokalnih energetskih strategij na področju lesne biomase,
 • vzpostavitev transnacionalnih strokovnih delovnih skupin na različnih področjih OVE za izmenjavo znanj in izkušenj pri premagovanju ovir uspešne implementacije,
 • vzpostavitev baze obstoječih modelov, primerov dobrih praks, metodologij in kazalnikov za izvajanje energetskih strategij na področju OVE in specialno lesne biomase,
 • skupaj z vodilnim partnerjem pripraviti 1 delavnico in 1 študijski obisk za partnerje na območju regije Podravja,
 • sodelovanje pri pripravi Strokovnega priročnika (Step by step guide) za implementacijo celovitih sistemov OVE,
 • formiranje lokalne akcijske skupine za izvedbo pilotnega projekta kot primer sodelovanja javnosti, 
 • priprava načrta izvedbe primera trajnostne izrabe lesa,
 • priprava dveh delavnic (skupaj s koordinatorjem) za javne organe (uslužbence), ki sodelujejo pri upravljanju z energijo (lokalne akcijske skupine) ter priprava materialov za delavnice,
 • izboljšanje lokalne energetske strategije na pilotnem območju z akcijskim načrtom za prihodnje aktivnosti in financiranje (skupaj z lokalnimi partnerstvi),
 • priprava poročila o izvajanju lokalne energetske strategije,
 • oblikovanje vsaj enega pilotnega območja (v Sloveniji),
 • pilotno območje mora vsebovati vsaj dve pilotni študiji,
 • vsi partnerji morajo skupno pripraviti 45 dogodkov za lokalna partnerstva (delavnice, prireditve, javno – zasebne okrogle mize,itd.),
 • priprava pregleda doseženih rezultatov za vsako pilotno aktivnost,
 • priprava (skupno v okviru celotnega projketa) 28 tehničnih rešitev (naložbeni predlogi, izvedbene študije, poslovni načrti).


Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

Osnovne informacije

Program: Mediteran (MED) 2007-2013

Trajanje projekta: 2013-2015

Spletna stran projekta: www.greenpartnerships.eu


Ostali projekti