Priprava investicijske dokumentacije

Vsak investicijski projekt, ki se deloma ali v celoti financira iz javnih sredstev, se začne s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov.

Na Energetsko podnebni agenciji za Podravje za vas, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, izdelamo vse vrste investicijskih dokumentov, kot so:

  • študije izvedbe nameravanih investicij,
  • analiza stroškov in koristi,
  • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
  • predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in
  • investicijski program (IP).

Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU skladov poleg priprave investicijske dokumentacije zahteva v večini primerov tudi izdelavo analize stroškov in koristi ter seveda pripravo vloge, ki mora biti usklajena z vso ostalo dokumentacijo.

Evropska unija s svojimi skladi, programi in razpisi podeljuje nepovratna sredstva, katerih namen je izvedba projektov in dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami EU na področju energetike. Za financiranje iz EU je značilno, da projekti niso nikoli financirani v celoti, da sredstva niso nikoli podeljena za nazaj in da podeljena sredstva ne predstavljajo dobička koristniku.

Možni viri financiranja:

  • Eko sklad;
  • Sredstva investicijskih in strukturnih skladov EU v finančni perspektivi 2014 – 2020. Za obdobje 2014–2020 je vlada sprejela enoten Operativni program za črpanje vseh treh skladov evropske kohezijske politike – Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. 
  • Sredstva sklada za podnebne spremembe, ki so namenska proračunska sredstva, prihodki sklada so prihodki od prodaje emisijskih kuponov na dražbi in so odvisni od tržne cene emisijskih kuponov na evropskem trgu. Večina sredstev podnebnega sklada je dodeljena ukrepom za spodbujanje učinkovite rabe energije, za izboljšanje kakovosti zraka, za spodbujanje obnovljivih virov energije in za spodbujanje nakupa novih okolju prijaznih vozil v javnem potniškem prometu.
  • Sredstva drugih programov EU v finančni perspektivi 2014 – 2020 so usmerjena v doseganje ciljev podnebno-energetskega paketa. To so zlasti programi: Horizont 2020 – okvirni program EU za raziskave in inovacije, program LIFE za okolje in podnebne aktivnosti, programi teritorialnega sodelovanja, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, idr.

ČE ZA IZVEDBO SVOJEGA PROJEKTA POTREBUJETE KATEREGA IZMED TEH DOKUMENTOV IZPOLNITE SPODNJI KONTAKTNI OBRAZEC IN NAM GA POŠLJITE.