Energetsko upravljanje v občinah

V skladu z energetskim zakonom so lokalne skupnosti obvezane k pripravi Lokalnih energetskih konceptov (LEK). LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. LEK vsebuje tudi akcijski načrt za obdobje 10 let, v katerem so naštete aktivnosti in projekti, ki bodo vodili k doseganju zastavljenih ciljev.

Za namene energetskega upravljanja mora občina imenovati energetskega upravljavca. To je običajno energetska agencija ali druga strokovna institucija ali oseba, ki ima strokovna znanja na področju energetskega upravljanja.

Področje upravljanja z energijo, s poudarkom na učinkoviti rabi energije, posega na področje rabe energije v stavbah, ki so v lasti lokalnih skupnosti, na področje gospodarstva v segmentu izvajanja javnih služb oziroma delovanja javnih podjetij in na področje učinkovite rabe energije v prometu.

Vzpostavitev energetskega upravljanja in njegovo izvajanje poteka v petih korakih:

  • Analiza trenutnega stanja v občini in vzpostavitev energetskega knjigovodstva.
  • Imenovanje energetskega upravljavca in delovne skupine.
  • Razvoj akcijskega načrta za energetsko učinkovitost.
  • Izvajanje.
  • Ocenjevanje in preverjanje izvajanja.

Koraki sledijo zakonodaji in že poznanim mednarodnim smernicam in sistemom dobrega gospodarjenja z energijo, kot so SIST EN 16001 ali 50001, katerih cilj je gospodarno in razvojno usmerjeno delovanje.

V Energap aktivno sodelujemo z občinami v okviru učinkovitega energetskega upravljanja. Učinkovito energetsko upravljanje v občini pomeni, da se občina sooča z izzivi, ki jih ponujajo podnebne spremembe in trajnostni energetski razvoj. To pomeni, varčevanje z energijo in denarjem ter izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev ter zdravo okolje za občane. Hkrati pomeni to tudi večjo pripravljenost za izkoriščanje finančnih sredstev, ki jih ponuja država in EU.

V občinah izvajamo naloge energetskega upravljavca in koordiniramo izvajanje lokalnih energetskih konceptov (LEK). Z nekaterimi izmed občin imamo že podpisano pogodbo o energetskem upravljanju in sodelovanju.

Za občane posameznih občin organiziramo energetska predavanja in svetovanja, na temo učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.


Občine v Podravju

Energetsko agencijo za Podravje je ustanovila Mestna občina Maribor. Njeno ustanovitev so podprle tudi  sosednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Šentilj, Sveta Trojica v Slov. Goricah in Sveti Jurij v Slov. Goricah.

MESTNA OBČINA MARIBOR

Naslov: Ulica heroja Staneta 1
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: (02) 22 01 000
Fax: (02) 22 01 207
E-pošta: mestna.obcina@maribor.si
URL: www.maribor.si

OBČINA BENEDIKT

Naslov: Čolnikov trg 5
Pošta: 2234 Benedikt
Telefon: (02) 70 36 080
Fax: (02) 70 36 081
E-pošta: obcina@benedikt.si
URL: www.benedikt.si

OBČINA CERKVENJAK

Naslov: Cerkvenjak 25
Pošta: 2236 Cerkvenjak
Telefon: (02) 72 95 700
Fax: (02) 72 95 704
E-pošta: obcina@cerkvenjak.si
URL: www.cerkvenjak.si

OBČINA DUPLEK

Naslov: Cesta 4. julija 106
Pošta: 2241 Spodnji Duplek
Telefon: (02) 68 40 911
Fax: (02) 68 40 928
E-pošta: obcina.duplek@duplek.si
URL: www.duplek.si

OBČINA HOČE - SLIVNICA

Naslov: Pohorska cesta 15
Pošta: 2311 Hoče
Telefon: (02) 61 65 320
Fax: (02) 61 65 330
E-pošta: obcina@hoce-slivnica.si
URL: www.hoce-slivnica.si

OBČINA KUNGOTA

Naslov: Plintovec 1
Pošta: 2201 Zgornja Kungota
Telefon: (02) 65 50 505
Fax: (02) 65 50 506
E-pošta: obcina@kungota.si
URL: www.kungota.si

OBČINA LENART

Naslov: Trg osvoboditve 7
Pošta: 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: (02) 72 91 310
Fax: (02) 72 07 352
E-pošta: obcina@lenart.si
URL: www.lenart.si

OBČINA LOVRENC NA POHORJU

Naslov: Spodnji trg 8
Pošta: 2344 Lovrenc na Pohorju
Telefon: (02) 63 00 550
Fax: (02) 63 00 560
E-pošta: obcina@lovrenc.si
URL: www.lovrenc.si

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Naslov: Nad izviri 6
Pošta: 2204 Miklavž na Dravskem polju
Telefon: (02) 62 96 820
Fax: (02) 62 96 828
E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si
URL: www.miklavz.si

OBČINA PESNICA

Naslov: Pesnica pri Mariboru 39a
Pošta: 2211 Pesnica pri Mariboru
Telefon: (02) 65 42 309
Fax: (02) 65 42 319
E-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si
URL: www.pesnica.si

OBČINA RAČE-FRAM

Naslov: Grajski trg 14
Pošta: 2327 Rače
Telefon: (02) 60 96 010
Fax: (02) 60 96 018
E-pošta: info@race-fram.si
URL: www.race-fram.si

OBČINA RUŠE

Naslov: Trg vstaje 11
Pošta: 2342 Ruše
Telefon: (02) 66 90 640
Fax: (02) 66 90 654
E-pošta: urad.zupana@ruse.si
URL: www.ruse.si

OBČINA SELNICA OB DRAVI

Naslov: Slovenski trg 4
Pošta: 2352 Selnica ob Dravi
Telefon: (02) 67 30 209
Fax: (02) 67 30 214
E-pošta: info@selnica.si
URL: www.selnica.si

OBČINA STARŠE

Naslov: Starše 93
Pošta: 2205 Starše
Telefon: (02) 68 64 800
Fax: (02) 68 64 810
E-pošta: obcina@starse.si
URL: www.starse.si

OBČINA SVETA ANA

Naslov: Sv. Ana 17
Pošta: 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah
Telefon: (02) 72 95 880
Fax: (02) 72 95 885
E-pošta: obcina@sv-ana.si
URL: www.sv-ana.si

OBČINA ŠENTILJ

Naslov: Maistrova ulica 2
Pošta: 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah
Telefon: (02) 65 06 200
Fax: (02) 65 06 210
E-pošta: obcina@sentilj.si
URL: www.sentilj.si

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

Naslov: Mariborska cesta 1
Pošta: 2235 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
Telefon: (02) 72 95 020
Fax: (02) 72 95 025
E-pošta: obcina@sv-trojica.si
URL: www.sv-trojica.si

OBČINA SVETI JURIJV SLOVENSKIH GORICAH

Naslov: Jurovski dol 70b
Pošta: 2223 Jurovski dol
Telefon: (02) 72 95 250
Fax: (02) 72 95 255
E-pošta: obcina@obcinajurij.si
URL: www.obcinajurij.si