Izobraževanje in informiranje

Informiranje in izobraževanje o trajnostni energiji je stalna naloga Energap in horizontalna aktivnost, ki se izvaja v vseh razvojnih prioritetah. Izobraževanja so namenjena različnim ciljnim skupinam: otrokom in odraslim, javni upravi, politikom, uporabnikom stavb, podjetjem, obrtnikom, industriji in gospodinjstvom. Potekajo v okviru različnih predavanj, delavnic, okroglih miz, posvetovanj, konferenc, promocijskih akcij in dogodkov.

Namen in glavni cilj Energetske agencije za Podravje je ozavestiti, motivirati in informirati čim večji krog ljudi z aktualnimi vsebinami, ki so povezane z učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju trajnostne rabe energije in mobilnosti. S tem povečujemo zavedanje o pomembnosti energije za ljudi in okolje.

Aktivno sodelujemo tudi z institucijami v Sloveniji na področju formalnega izobraževanja, saj želimo da se področje trajnostne energije vključi v pedagoške procese tako v osnovnih in srednjih šolah kot tudi fakultetah.


Javni sektor

V Energap največ svojega časa namenjamo za izobraževanje in informiranje predvsem javnemu sektorju.

Zaposlene v javnem sektorju izobražujemo, jim svetujemo pri razumevanju zakonodajnih obveznosti iz področja upravljanja z energijo in pomagamo pri uvajanju učinkovitega gospodarjenja z energijo v njihove stavbe. Za njih pripravljamo različna predavanja, delavnice, posvete in izobraževalna gradiva, ki so jim pri tem v pomoč.

GRADIVA:


Občani

Varčevanje z energijo se začne v naših glavah. Čeprav se zdi, da lahko vsak posameznik privarčuje zgolj malo energije, pa temu ni tako. Pri ogrevanju, umivanju, kuhanju, razsvetljavi in potovanju lahko že z enostavnimi prijemi zmanjšamo porabo energije za eno tretjino. Varčevanje z energijo ne pomeni nazadovanja našega življenjskega standarda ali dodatnih nepotrebnih stroškov, ampak je to dejanje sodobnega in ozaveščenega človeka, ki se zaveda pomena energije in njenega vpliva na okolje. Spremembam v naših glavah morajo slediti tudi spremembe v nekaterih naših življenjskih navadah in razvadah ter nekatere nujne tehnične spremembe v naših bivališčih. Večino nasvetov in idej lahko preprosto izvedemo in terjajo le nekaj trenutkov naše pozornosti.

V Energap za občane in širšo javnost vsako leto pripravljamo številna predavanja, delavnice, svetovanja, dogodke in akcije na temo varčevanja z energijo, učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti z namenom ozaveščanja in informiranja.

Za občane pripravljamo številna izobraževalna gradiva z nasveti, ki so jim lahko pri varčevanju z energijo koristna.

Gradiva:


Podjetja

Varčevanje z energijo podjetjem prinaša poleg manjše porabe energije in manj emisij CO2 tudi nižje proizvodnje stroške, boljšo kvaliteto izdelkov, boljše preventivno vzdrževanje, manjše izgube in v kolikor si pridobijo še kakšen okoljski certifikat tudi večji prihodek. V večini podjetij je mogoče že z izvedbo organizacijskih in manjših investicijskih ukrepov prihraniti od 10 % do 40 % energije in stroškov.

V Energap sodelujemo s številnimi podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami ter združenji. Podjetjem svetujemo in pomagamo pri uvajanju energetskega gospodarjenja in uvajanju uspešnih projektov učinkovite rabe energije, pri izvajanju energetskih pregledov in pri uvajanju energetskih standardov. Za njih organiziramo izobraževalne delavnice in predavanja.

Podjetjem skušamo dokazati, da je lahko energija in zmanjšane emisije CO2 tudi del marketinga in povečanja konkurenčnosti. Učinkovito in varčno ravnanje z energijo je vitalnega pomena za vsako podjetje. Osnova za začetek gospodarjenja z energijo v podjetju je energetski pregled, ki je za velika podjetja obvezen.

Gradiva:


Šole

Otroci so naša prihodnost. Zato moramo tudi njih spodbujati k čim bolj varčnemu načinu življenja. Obseg aktivnosti na področju izobraževanja, ki jih izvajamo v Energap, se iz leta v leto povečuje. To je tudi rezultat uspešnega dela in zadovoljnih učiteljev in učencev.

 

Na šolah organiziramo ˝Dneve energije˝ z izbranimi aktivnostmi za učence. Delo velikokrat organiziramo tako, da pripravimo več 15 do 30 minutnih aktivnosti s tematikami o podnebnih spremembah, URE in OVE, vsako v svoji učilnici in pod vodstvom izbranega učitelja. Učence razdelimo v skupine. Vsaki skupini izročimo ˝Popotni list˝ z načrtom oziroma zaporedjem potovanja med posameznimi aktivnostmi.

Gradiva:

Glavna splošna cilja, ki jih želimo v okviru delavnic uresničiti sta naslednja:

  • pri učencih spodbuditi zanimanje za okoljska vprašanja, predvsem s področja URE in OVE in jih ozavestiti, da lahko s preudarnim ravnanjem vsakodnevno prispevajo za dobrobit lastnega gospodinjstva, skupnosti, v kateri živijo, kot tudi celotnega planeta Zemlje;
  • učitelje, z vključevanjem v načrtovanje in izvajanje aktivnosti, spodbuditi, da v prihodnje podobne dejavnosti za otroke organizirajo tudi samostojno oziroma vsebine s področja trajnostne rabe energije vključujejo v vsakodnevne aktivnosti v razredu.

 

Aktivnosti, ki jih za učence šol ponujamo v Energap:

  • Predavanja na temo podnebnih sprememb, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti.
  • Organizacija tematskih delavnic za otroke različnih starostnih skupin.
  • Specifične aktivnosti ob obeleževanju različnih okoljskih dni kot npr. natečaji, tekmovanja, ipd.