Konzorcij energetskih agencij Slovenije

V Sloveniji je bilo ob podpori programa Inteligentna energija Evrope (IEE), lokalnih skupnosti in Ministrstva za okolje in prostor ustanovljenih 7 lokalnih energetskih agencij. Z namenom sodelovanja med posameznimi agencijami, umestitve v nacionalne in mednarodne okvirje ter pripravo in izvajanje skupnih ciljev v lokalnem okolju, so v letu 2007 agencije podpisale pogodbo o ustanovitvi Nacionalnega konzorcija energetskih agencij (Konzorcij LEAS). Namen konzorcija je uresničevanje zastavljenih prioritet, ki temeljijo na treh programskih stebrih: energetskem menedžmentu, energetski bazi podatkov in informiranju, promociji in diseminaciji rezultatov.


Člani konzorcija:
ENERGAP - https://www.energap.si/
KSSENA - http://www.kssena.si/
LEA POMURJE - https://www.lea-pomurje.si/
GOLEA - https://www.golea.si/
LEA Spodnje Podravje - http://www.lea-ptuj.si/
LEAD - http://www.lea-d.si/
LEAG - https://www.leag.si/


Člani konzorcija so ustanovili zavezo z namenom vzpostavitve skupnih okvirjev sodelovanja in uresničevanja zastavljenih prioritet, ki temeljijo na treh stebrih dela in sicer:


1. ENERGETSKI MANAGMENT, ki vključuje:

 • Promocija, priprava podlag in nudenje podpore ter izvedba zelenih javnih naročil za ciljne skupine.
 • Organizacija in implementacija akcijskega programa energetskih zasnov.
 • Priprava pravnih okvirjev in podlag za področje izdajanja mnenj in soglasij k investicijam javnega sektorja na lokalnem nivoju, ki imajo energetski učinek.
 • Sodelovanje in podpora pri izdajanju energetskih izkaznic javnih in zasebnih stavb.

2. ENERGETSKA BAZA PODATKOV, ki vključuje:

 • Pripravo podlag in zbiranje podatkov s področja oskrbe in rabe energije ter evidentiranje potencialov s področje URE in OVE.
 • Koordinacija zbiranja, zbiranje, analiziranje podatkov in vodenje ter ažuriranje evidence baze podatkov na nacionalnem nivoju.

3. INFORMIRANJE, PROMOCIJA IN DESEMINACIJA REZULTATOV:

 • Kreiranje skupne podobe in skupnega delovanja na nacionalni ravni med posameznimi energetskimi agencijami.
 • Promocija OVE in URE v okviru nacionalno zastavljene strategije promocije.
 • Prenos informacij, ki izvirajo iz pravnih aktov iz evropske in nacionalne zakonodaje na področje lokalnih skupnosti, pravnih oseb in občanov, ki bo temeljilo na medsebojnem sodelovanju med člani in prenosu dobrih praks.
 • Informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin o aktualnih dogodkih s področja energetike.
 • Velik pomen delovanja energetskih agencij ter pozitivni učinki se odražajo v tistih občinah, kjer agencije delujejo. Na podlagi primerjalnih podatkov se je pokazalo, da občine, ki sodelujejo z agencijami, uspešneje izvajajo svoje energetske koncepte in so bolj učinkovite pri pridobivanju novih projektov ter finančnih sredstev, tako s strani države kot na nivoju Evropske unije