UPORABA ZELENEGA VODIKA – Pomemben korak za dekarbonizacijo Alpskega prostora!

Slovenija, kot mnoge druge države, se sooča z izzivi, povezanimi z emisijami toplogrednih plinov in odvisnostjo od fosilnih goriv. Vendar pa ima država tudi priložnost postati pionirka v prehodu k čistejši in bolj trajnostni energiji, pri čemer lahko vodik igra ključno vlogo. Leta 2021 je Slovenija predstavila Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki vključuje tudi strategijo za vodik. Cilj je spodbujati proizvodnjo, distribucijo in uporabo vodika v različnih sektorjih. Z vzpostavitvijo ustreznih tehnoloških in infrastrukturnih rešitev si prizadeva zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter povečati energetsko neodvisnost.

Slovenija je znana po svoji naravni lepoti in bogatih obnovljivih virih energije, kot so sončna in vetrna energija. Vodik lahko tukaj igra ključno vlogo pri shranjevanju presežkov energije iz teh virov, kar omogoča bolj stabilno oskrbo z električno energijo. Na ta način bi se zmanjšala potreba po uvozu energije ter zagotovila trajnostna oskrba. Eno od ključnih področij, kjer lahko vodik pripomore k trajnostni preobrazbi, je promet. Uvajanje vozil na vodikov pogon omogoča zmanjšanje izpustov škodljivih snovi in ogljikovega dioksida. Postopno vzpostavljanje vodikove infrastrukture po državi bi omogočilo lastnikom vozil na vodikov pogon lažji dostop do goriva ter spodbudilo prehod na okolju prijaznejše prevozne rešitve. Zeleni vodik ima številne prednosti in ima pomembno vlogo pri prehodu v brezogljično prihodnost. Proizveden z električno energijo iz obnovljivih virov energije bo omogočal dekarbonizacijo mobilnosti, stavb, proizvodnje in storitev.  

Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP) je eden izmed partnerjev evropskega projekta AMETHyST, sofinanciranega s strani Evropske komisije, programa Interreg Alpine Space. Glavni cilj projekta je podpreti razvoj zelenih vodikovih ekosistemov v Alpah in s tem pomagati lokalnim skupnostim na poti v brezogljično prihodnost. Partnerji bodo skozi projekt krepili vlogo javnih organov in oblasti z oblikovanjem podpornih storitev za večjo uporabo zelenega vodika ter vključitvijo le-tega v lokalne in regionalne energetske strategije in akcijske načrte. Za dosego ciljev bodo preučili in nadgradili 6 pilotnih območjih v 5 alpskih državah, kjer se projekti uporabe zelenega vodika v manjši meri že izvajajo ter jih uporabili kot modele razvoja uporabe zelenega vodika.

ENERGAP v okviru projektnih aktivnosti tako oblikuje delovno skupino, ki bo zbirala znanja in informacije, razpravljala o možnostih uporabe v Sloveniji ter iskala primere dobrih praks uporabe vodika v Sloveniji in tujini, zato vabimo vse, ki bi želeli sodelovati v tej skupini, naj nas kontaktirajo.

Vodik je ključen za prehod Slovenije k čistejši in bolj trajnostni energiji. Z ustrezno strategijo, naložbami v raziskave in tehnologijo ter sodelovanjem med ključnimi odločevalci; vlado, industrijo in raziskovalno skupnostjo lahko Slovenija postane zgled trajnostne energetske preobrazbe. Vodik bo igral ključno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev ter ustvarjanju bolj zdrave in trajnostne prihodnosti za vse državljane.

 

Kontaktni podatki:
Telefon: + 386 (02) 234 23 60
E- naslov: info@energap.si

Projekt lahko spremljate na https://www.energap.si/projekti/amethyst in na https://www.alpine-space.eu/project/amethyst