Domov » Stavbe » Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo

 

Energetsko knjigovodstvo je pomembno orodje za učinkovito rabo energije v stavbah. Šele s primerjavami porabe energije in denarja v časovnih serijah glede na določen objekt in/ali glede na rabo energije za specifičen namen ter s tovrstnimi primerjavami med (podobnimi) objekti, se ustvarja zavest o tem, da so energetske storitve vezane na stroške, ki se lahko glede na dano storitev na enoto zelo razlikujejo, kar je odvisno od vrste energenta, vrste tehnologije, lege v prostoru, konstrukcijske zasnove, uporabljenih materialov, vzdrževanja stavbe in tehnologij, ki zagotavljajo energetske storitve ter tudi od ravnanj uporabnikov.

 

Takšen pogled na energetske stroške omogoča, da jih gledamo kot spremenljivko, na katero ne vplivajo le gibanja na trgih energije in energentov, temveč tudi izbire in dejanja financerjev, upraviteljev, vzdrževalcev in uporabnikov. Vpeljava energetskega knjigovodstva, ki zajema več sorodnih objektov tudi omogoča, da ne le ugotovimo, kje oz. za katero energetsko storitev so izdatki največji, temveč da primerjamo specifične izdatke za določeno storitev (npr. stroški za ogrevanje na m2, na obiskovalca, na šolarja, na gosta, ..) med posameznimi (podobnimi) objekti in tako lahko identificiramo, kje se splača podrobneje raziskati možnosti za stroškovno upravičene ukrepe in investicije v zmanjšanje energetske rabe oz. zmanjšanje stroškov. Vendar za to sledenje potrebujemo tudi podatke o cenah energentov in celotnih stroških posameznih ukrepov.

 

Energetsko knjigovodstvo lahko služi tudi izobraževanju, saj omogoča, da se ocenijo tisti morebitni prihranki, ki niso rezultat spremembe zunanjih pogojev (npr. povprečna temperatura v določenem mesecu ali letu) ali izboljšave tehnologij, temveč rezultat sistematičnih in motiviranih prizadevanj uporabnikov za čim manjšo porabo energije (pravilno prezračevanje, pravočasno ugašanje luči in aparatov, sprotno seznanjanje o energijski porabi itd.). Interes za (bolj) učinkovito rabo energije v javni stavbi je odvisen od motivacije upravitelja, vzdrževalnega oz. tehničnega osebja, uslužbencev in uporabnikov.
 

Velikokrat negativno vpliva na učinkovito rabo:
 • prepričanje, da se tako ali tako ne da ničesar storiti oz. prihraniti,
 • prepričanje, da bodo sadove morebitnih prihrankov uživali (samo) drugi,
 • prepričanje, da tako ali tako ni sredstev, ki bi omogočala resno energetsko sanacijo objektov.


Vodenje energetskega knjigovodstva omogoča:

 • ciljno spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev v stavbah
 • sprotno ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in ugotavljanje vzrokov zanje
 • vpogled o stanju stavb in ogrevalnih sistemov;
 • zmanjšanje transakcijskih stroškov dostopa do podatkov;
 • lažje določanje prioritetnih ukrepov za zmanjšanje energije v stavbah ;
 • ovrednotenje oz. dokazljivost dejanskih učinkov izvedenih ukrepov URE in je tako osnova za potencialno delitev privarčevanih sredstev med upravniki/uporabniki javne stavbe in občino
 • služi kot ena od podlag, ki omogočajo oblikovanje pogodbenih načinov financiranja ukrepov
 • učinkovite rabe energije z investiranjem privatnega kapitala (t.i. pogodbeno financiranje energetskih storitev oz. energy contracting.)
 • pripomoček za izvedbo energetskega pregleda stavbe in občinske energetske zasnove
 

Energetsko knjigovodstvo je orodje, ki lahko:

 • dokaže, da so prihranki možni tudi ob spremembah ravnanj in ukrepih, ki stanejo malo ali pa se investicija povrne že v nekaj letih
 • služi kot osnova za dogovor o delitvi stroškov in koristi med upravitelji/uporabniki javne stavbe in lokalno skupnostjo ter znotraj javne institucije.