Domov » Stavbe » Energetski pregled stavbe

Energetski pregled stavbe


Ocena izvedljivosti posameznih ukrepov učinkovite rabe energije

Glede na namen in obseg energetskih pregledov lahko energetske preglede razvrstimo v tri skupine:

 
 • Preliminarni pregled - predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma zgradbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.
 
 • Poenostavljeni energetski pregled - se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.
 
 • Razširjeni energetski pregled - je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali zgradbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.
 

Pri manjših zgradbah se lahko zadovoljimo s poenostavljenim energetskim pregledom, če so ukrepi, ki naj bi jih izpeljali, popolnoma razvidni. Razširjeni energetski pregled se uporablja pri ustanovah, ki so večje in imajo kompleksnejše porabnike energije.

 

Pristop pri izdelavi posameznega energetskega pregleda je največkrat večstopenjski:

 

1. energetski pregled celotne ustanove oziroma večstanovanjske zgradbe,

2. energetski pregled posameznih delov zgradbe,

3. energetski pregled posameznih naprav.

 
Osnovni elementi energetska pregleda so:
 

1. analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo,

2. izbira in analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije,

3. poročilo o energetskem pregledu.

 

Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo

Ogled zgradbe ter ugotovitev trenutnega stanja mora zajemati opis, konstrukcijske in tehnične lastnosti:
 • ovoja zgradbe,
 • ogrevalnega sistema zgradbe,
 • priprave tople sanitarne vode,
 • ventilacije in klimatizacije ter
 • električnih porabnikov.
 

Pregled letne rabe energije v zgradbi

Na podlagi računov za dobavljeno energijo oziroma meritev (za vsaj eno leto) je potrebno izdelati pregled letne rabe energije v zgradbi, in sicer za:
 • rabo električne energije,
 • rabo energije za ogrevanje zgradbe,
 • rabo energije za pripravo tople sanitarne vode in
 • rabo ostalih energentov.
 
Pregled stroškov za energijo
Na podlagi zbranih računov za posamezne vire energije je potrebno izdelati pregled stroškov za:
 • ogrevanje,
 • električne energije,
 • (vodo),
 • toplo sanitarno vodo,
 • hlajenje,
 • prezračevanje,
 • ostalo.
 

Podatki o dejavnosti

Dejavnost popišemo s karakterističnimi parametri, od katerih je neposredno ali posredno odvisna raba energije, v enakih obdobjih, (v hotelih število nočitev, v bolnišnicah število pacientov, v šolah število učencev in podobno). Zlasti pri stavbah je za doseganje dejanskih prihrankov pri rabi energije in stroških zanjo pomembno preučiti medsebojna razmerja med vsemi akterji udeleženimi v proces odločanja o investiranju v URE.
 

Možni ukrepi učinkovite rabe energije

Ukrepe učinkovite rabe energije lahko združimo v sledeče tri skupine.
 
Organizacijski ukrepi: 
 • programi osveščanja in izobraževanja na področju učinkovite rabe energije za
 • uporabnika stavbe,
 • lastnika-investitorja,
 • energetskega menedžerja, hišnika,
 • uvajanje pravilnega naravnega prezračevanja,
 • uvajanje pravilnega osvetljevanja ob upoštevanju dnevne svetlobe,
 • uvajanje energetskega knjigovodstva,
 • ciljno spremljanje rabe energije in stroškov.

Ukrepi ob rednem vzdrževanju in manjše investicije: 
 • ukrepi na ovoju zgradbe,
 • vzdrževanje stavbnega pohištva,
 • izboljšanje tesnenja oken in vrat,
 • vgradnja zasteklitve z nizkoemisijskim nanosom in plinskim polnjenjem ob popravilih zasteklitve,
 • izboljšanje zrakotesnosti lahkih konstrukcij,
 • toplotna izolacija podstrešja,
 • popravilo ali vgradnja senčil,
 • ukrepi na ogrevalnem sistemu,
 • usposobitev centralne in lokalne regulacije ogrevalnega sistema,
 • vzdrževanje in servis gorilnika,
 • vzdrževanje in čiščenje kotla,
 • toplotna izolacija razvodnega omrežja,
 • odzračevanje ogrevalnega sistema,
 • ukrepi na področju rabe električne energije,
 • ob zamenjavi dotrajanih svetil vgradnja energetsko učinkovitih svetil,
 • vzpostavitev optimalnega sistema osvetljevanja,
 • presoja primernosti meritev in tarifne skupine, glavnih varovalk,
 • ukrepi na področju hlajenja in prezračevanja,
 • izboljšanje upravljanja in vzdrževanja klimatskih naprav,
 • vgradnja enostavne programske avtomatike.

Investicijski ukrep:
 
 • ukrepi na ovoju zgradbe,
 • zamenjava stavbnega pohištva,
 • vgradnja nizkoemisijske zastekitve s plinskim polnjenjem,
 • vgradnja toplotnoizolacijskih rolet ali polken,
 • toplotna izolacija ovoja zgradbe,
 • izboljšanje zrakotesnosti lahkih konstrukcij,
 • vgradnja senčil,
 • ukrepi na ogrevalnem sistemu,
 • vgradnja centralne regulacije ogrevalnega sistema,
 • prehod s centralne na consko regulacijo,
 • lokalna regulacija ogrevalnega sistema,
 • centralni sistem za pripravo tople vode,
 • zamenjava kotla, gorilnika,
 • zamenjava energenta,
 • vgradnja kalorimetrov,
 • ukrepi na področju rabe električne energije,
 • izravnava odjema iz javnega omrežja,
 • vgradnja energetsko učinkovitih svetil,
 • vzpostavitev optimalnega sistema osvetljevanja,
 • prehod na druge energente pri pripravi tople vode oziroma drugih večjih porabnikih,
 • ukrepi na področju hlajenja in prezračevanja,
 • vgradnja centralnega nadzornega in krmilnega sistema,
 • rekuperacija toplote,
 • predgrevanje vstopnega zraka.
 
Ocena izvedljivosti posameznih ukrepov učinkovite rabe energije

Možne ukrepe za učinkovito rabo energije je potrebno proučiti, če so glede na stanje ustanove izvedljivi in izračunati ali oceniti prihranke energije. Pri natančnem izračunu upoštevamo le tiste ukrepe, ki pripeljejo do največjih prihrankov energije z ekonomsko smiselno vračilno dobo investicije. Pri tem je potrebno upoštevati tudi pozitivne vplive na okolje. Posebej pri zgradbah je smiselno priporočiti tiste ukrepe, ki so povezani s sicer načrtovanimi vzdrževalnimi ali obnovitvenimi deli. Izbrane ukrepe učinkovite rabe energije je potrebno natančno proučiti in izračunati prihranke energije in investicijske stroške. Prihranki energije morajo biti podani ločeno od investicijskih stroškov. Določena mora biti enostavna vračilna doba predlaganih ukrepov, ki omogoča določitev prioritet za njihovo izvajanje. Za ekonomsko vrednotenje investicijsko zahtevnejših projektov je potrebno določiti tudi dinamične kazalce učinkovitosti investicije, kot sta na primer interna stopnja donosa in neto sedanja vrednost. Ti kazalci upoštevajo čas in časovno različno razporejene koristi. Več na spletni strani http://www.aure.si v Metodologiji izvedbe energetskega pregleda.

 
O energetskih pregledih si lahko preberete tudi v Priročniku za izvajalce energetskih pregledov na spletni strani http://www.aure.gov.si/eknjiznica/prirocN.pdf