Domov » Okolje in energija » Obnovljivi viri energije (ove) » Biomasa

Biomasa


Z besedo biomasa označujemo snovi, ki so predvsem rastlinskega izvora. Sem prištevamo les, kot najbolj razširjen vir za pridobivanje energije, slamo, hitro rastoče energijske rastline in tudi bioplin ter biodizel gorivo. Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. Ocenjujejo, da se na Zemlji s fotosintezo letno proizvede okoli 1011 ton organskih snovi.

Do leta 1700 je biomasa predstavljala glavni energetski vir. Toda tudi danes ostaja biomasa glede na delež v strukturi svetovne oskrbe z energijo s 14% deležem na najpomembnejši nefosilni vir energije. V deželah v razvoju pa je biomasa pravzaprav primarni energetski vir, saj v nekaterih deželah pokrijejo z biomaso nad 80% energije potreb. V Evropi se delež močno spreminja glede na naravne danosti. V alpskih in nekaterih skandinavskih deželah je delež biomase v primarni oskrbi z energijo skoraj 20%, medtem ko je evropsko povprečje 2-5%. V Sloveniji uporabljamo biomaso za ogrevanje več kot 100.000 stavb.