Domov » Publikacije in literatura » Zakonodaja SLO » Pravilniki in akcijski načrti

Pravilniki in akcijski načrti

 • Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN-URE 2020); maj 2015 >>
 • Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN-OVE) >>
 • Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), april 2015 >>
 • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb - predlog; maj 2015 >>
 • Alpska konvencija >>
 • Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov >>
 • Priročnik za izdelavo lokalnih energetskih konceptov >>
 • Alpska konvencija: Komisija EU namerava ratificirati prometni protokol >>
 • Akcijski načrt energetske učinkovitosti >>
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah >>
 • Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah >>
 • Pravilnik o zvočni zaščiti stavb >>
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb >>
 • Direktiva o pospeševanju rabe biogoriv in obnovljivih goriv v sektorju prevoza >>
 • Direktiva vzpodbujanje uporabe »čistih vozil« >>
 • Strategija EU za biogoriva >>
 • Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije >>
 • Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav >>
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom >>
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo >>
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci >>
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi >>
 • Odredba o zahtevah za energijsko ucinkovitost elektricnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij >> 
 • Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoce in plinasto gorivo >>
 • Odredba za energijsko oznacevanje gospodinjskih elektricnih susilnih strojev >>
 • Odredba za energijsko oznacevanje gospodinjskih pomivalnih strojev >>
 • Odredba za energijsko oznacevanje gospodinjskih pralnih strojev >> 
 • Odredba za energijsko oznacevanje gospodinjskih pralno susilnih strojev >>
 • Pravilnik o energijskem oznacevanju gospodinjskih elektricnih pecic >>
 • Pravilnik o energijskem oznacevanju gospodinjskih klimatskih naprav >>
 • Pravilnik o energijskih nalepkah za dolocene vrste gospodinjskih aparatov >>
 • Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko ucinkovitost predstikalnih naprav za fluorescencne sijalke >>
 • Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode >>