Domov » Projekti » Zaključeni projekti » TR-ERM

TR-ERM
Spletni multimedijski portal www.ucilnicavnaravi.si/ je osrednja predstavitvena točka projekta Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj (krajše: TR-ERM). Vsebine projekta promoviramo z imenom Učilnica v naravi. Projekt poteka na izbranih območjih celotne Slovenije, vsebinsko pa je umeščen v širši evropski prostor.

Bistvo projekta je izobraževanje za trajnostni razvoj in pristop k odgovornemu odnosu do naravnih virov, kar omogočajo ekoremediacije. V okviru projekta postavljamo izobraževalne poligone in učne točke za raziskovanje, učenje in poučevanje v različnih delih Slovenije. Mladim želimo ponuditi avtentično okolje za pridobivanje neposrednih izkušenj v naravi. Pomembno je izkustveno izobraževanje v realnem regionalnem okolju in v povezavi z globalnimi problemi, vezanimi na vodo, prst in biodiverziteto. Mladi si na učnih poligonih pridobivajo izkušnje timskega dela, lastnega raziskovalnega dela, problemskega pristopa in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Pri terenskem delu so jim na voljo e-gradiva.

Učilnica v naravi v Dravinjski dolini je že umeščena v Evropsko učilnico v naravi. Z mednarodnimi izkušnjami želimo lokalne specifične razmere prenesti na evropski nivo in s tem odpreti Slovenijo kot evropsko učilnico v naravi.

S projektom za različne ciljne publike razvijamo naslednje kompetence:
  • Razumevanje prostora in njegovih sestavin, okoljskih problemov ter procesov v naravi in možnosti njihove uporabe za varovanje in obnovo okolja kot razvojne priložnosti za lokalne skupnosti.
  • Razumevanje trajnosti preko okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika.
  • Poznavanje pomena izobraževanja javnosti za skladen trajnosti razvoj.
  • Poznavanje IKT tehnologije in projektnega dela s področja ekoremediacij kot orodja za trajnostni razvoj.
  • Obvladanje okoljskih ciljev in njihovega doseganja z ekoremediacijami (ERM).
  • Obvladanje pomena zavarovanih območij in ekološko pomembnih območij kot potencial regije za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.
  • Obvladanje sodelovanja z javnostjo pri načrtovanju razvoja na lokalni ravni.
  • Razumevanje interakcij med fizičnimi in družbenimi dejavniki v okolju.

Pingvin - učna tabla v Poljčanah - ENERGETSKA IZKAZNICA >>