Domov » Projekti » Zaključeni projekti » OPANK

OPANK


opank_logo.jpg

V projektu "OPANK" - OKOLJU PRIJAZNA AKTIVNOST NA KMETIJI gre za sodelovanje različnih razvojnih subjektov v regiji z uporabniki pri izvajanju animiranja, svetovanja, usposabljanja, osveščenja, ipd. v smeri uporabe obnovljivih virov energije, izboljšanju energetske učinkovitosti ter okolju prijaznega kmetovanja. Sodelovanje bo potekalo na področju celotnega LASa na opravičenem območju vseh petih občin: primestna naselja občine Maribor, vsa naselja občine Duplek, vsa naselja občine Kungota, vsa naselja občine Pesnica in vsa naselja občine Šentilj. Projekt se je pričel 1.9.2010 in bo trajal do 31.10.2011.

Namen projekta: Projekt »Okolju prijazna aktivnost na kmetiji« - OPANK je usmerjen v okolju prijazno kmetovanje v najširšem pomenu te besede, ki se odraža v okoljski prijaznosti (kmetovanja), okoljski osveščenosti in okoljski učinkovitosti življenja in dela na kmetijskih področjih – tako pri pravnih, kot pri fizičnih osebah (npr. biomasa, sončna energija, veter, odpadne vode, kanalizacije, odpadki, izolacije, alternativni viri, ipd.). Projektno partnerstvo bo namen projekta doseglo s pomočjo informiranja, osveščanja in usposabljanja za ohranjanje okolja, kulture, zgodovine in poseljenosti slovenskega podeželja. Prebivalce območja LAS (in še posebej ciljne skupine) bomo skozi projekt informirali o možnostih okolju prijaznega delovanja (in kmetovanja) ter jih izobraževali oz. usposabljali (s pomočjo delavnic, ogledov dobrih praks, svetovanj, ipd.).

Glavne aktivnosti projekta: V okviru projekta bomo pripravili pregled stanja za področje LAS, izvajali seminarje s področja okolju prijazne in učinkovite rabe energije, pripravili pilotske projekte, kampanjo zavedanja okoljske učinkovitosti in program okoljske učinkovitosti ter zaključni dogodek.

Cilji projekta:
• dvig okoljske osveščenosti prebivalcev območja LAS,
• izvedba posameznih manjših pilotskih okoljsko naravnanih aktivnosti,
• uporaba projektnega pristopa ter pospeševanje okolju prijaznih individualnih projektov na kmetijah.

Uresničenje ciljev bo prispevalo k registraciji novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, k odpiranju novih delovnih mest na podeželju, k novi oz. razširjeni ponudbi (izdelkov oz. storitev) slovenskega podeželja, k večjemu povezovanju in bolj usklajenemu delovanju subjektov v tem okolju. Hkrati bo prispevalo k ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja oz. k trajnostnemu razvoju tega območja.

Udeleženci v projektu:

Projektni partnerji:
1. Razvojno svetovanje Olga Pregl s.p., Selnica ob Muri
2. EIM, Ekonomski institut Maribor d.o.o.
3. ENERGAP, Energetska agencija za Podravje, Zavod za trajnostno rabo energije
4. ZIP, Zavod za inovativnost in podjetništvo, Pesnica

Drugi udeleženci in ciljne skupine:
- delujoče kmetije, registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetijah, registrirani MSP, fizične osebe oz. prebivalci, kot npr. ženske, mladi, starejši, invalidi, itd., ki nujno potrebujejo informacije, motivacijo, znanje in izkušnje, razvojne možnosti in poslovne priložnosti,
- strokovne službe (občine, institucije, organizacije, zavodi, in drugi.) – potrebni kot podporne institucije, ki imajo ustrezne informacije o dobrih projektih, ki se povezujejo in s svojim delom primerno vplivajo na razvoj lokalnega okolja,
- mediji (lokalni, nacionalni) – potrebni za obveščanje in promocijo projekta, za prenos izkušenj in širjenje dobrih idej oz. vzgledov (npr. okolju prijaznih tehnologij), itd.