Domov » Stavbe » Gospodarjenje z energijo v Mestni občini Maribor

Gospodarjenje z energijo v Mestni občini Maribor

GOSPODARJENJE Z ENERGIJO V MESTNI OBČINI MARIBOR

Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor (MOM) je Mestni svet prvič potrdil januarja 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje, ki je v sodelovanju z deležniki na področju oskrbe z energijo v MOM pripravila tudi novelacijo LEK-a. Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov namreč določa, da mora samoupravna lokalna skupnost po petih letih od sprejetja LEK izdelati novelacijo.

Novelacija Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor je bila v letu 2016 pripravljena v dveh delih. Prvi del obsega analizo rabe energije in izpustov ogljikovega dioksida v MOM, potrebe in potenciale mesta na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije in usmeritve pri oskrbi s toplotno energijo do leta 2020 z vidika opredeljenih območij načina ogrevanja. Drugi del pa obsega podroben akcijski načrt izvajanja LEK. Akcijski načrt vključuje 35 ukrepov razporejenih v 7 strateških področij delovanja. Poleg opisa vključuje posamezen ukrep tudi specifične cilje, opredeljene aktivnosti, potencialne prihranke energije in emisij ogljikovega dioksida, določa odgovorne partnerje ter podaja okviren finančni in časovni načrt izvajanja. S prvim delom novelacije LEK-a se je Mestni svet MOM seznanil v juliju 2016. Novelacija LEK-a je bila sprejeta februarja 2017.

Pri definiranju ukrepov je bil večji poudarek namenjen energetski učinkovitosti, ki je med stroškovno najučinkovitejšimi ukrepi za doseganje ciljev na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in doseganja ciljnega deleža obnovljivih virov energije v bilanci končne rabe energije do leta 2020 in 2030.

Povzetek Novelacije LEK MOM si lahko preberete tukaj.

Z uvajanjem teh ukrepov bodo poleg samih prihrankov energije in povečanja deleža OVE dosežene še druge koristi, in sicer blažitev podnebnih sprememb, izboljšanje kakovosti zraka, izboljšanje konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo ter tudi širše razvojne, kot so večja zaposlenost in gospodarska rast ter ne nazadnje socialne, predvsem z zmanjšanjem energetske revščine.

Energap je s podizvajalci priprave LEK-a za MOM pripravila akcijski načrt za njegovo izvajanje. V skladu z akcijskim načrtom smo že vzpostavili centralno energetsko upravljanje z energijo v šolah in vrtcih. To pomeni, da imamo podatke o rabi energije zbrane na enem mestu. Dobro gospodarjenje z energijo je usklajevanje med dobavo in porabo energije ter delovanjem sistema oz. zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje. V osnovnih šolah in vrtcih v MOM je bil v letu 2009 vzpostavljen sistem energetskega knjigovodstva in centralnega daljinskega energetskega upravljanja. Namen tega je spremljanje in nadzor nad rabo energije in z njo povezanimi stroški v javnih stavbah. V sistem želimo vključiti vse javne stavbe v Mariboru, ki jih je preko 150. Ocenjeni prihranek energije naj bi znašal kar 3 % letno. V sladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je takšen letni prihranek energije tudi obvezen oziroma na nivoju celotnega mesta v celoti zahtevan vsaj 1 % letno. Ugotovili smo, da vse stavbe, ki so v sistem že vključene zelo dobro sodelujejo. Ljudje so se začeli zavedati, da energija tudi v javnem sektorju ni več samoumevna ter da je treba razmišljati o emisijah ogljikovega dioksida in o drugih učinkih na okolje.

Cilji Lokalnega energetskega koncepta MOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za MOM je 2009-2018.

Podrobno si lahko izvedene aktivnosti Energetske agencije za Podravje v okviru vseh 10 ciljev in rezultate preberete v gradivu spodaj za leto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017.

    

  

  

   


1. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2010 >>

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2011 >>

3. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2012 >>

4. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2013 >>

5. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2014 >>

6. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2015 >>

7. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2016 >>

8. Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor v letu 2017 >>