Domov » Projekti » Zaključeni projekti » See Hydropower

Evropski projekt SEE HYDROPOWER

Usmeritev k izboljšanju upravljanja z vodnimi viri s ciljem povečanja proizvodnje obnovljive energije


SEE_programme.bmp

Vodna energija je najpomembnejši obnovljivi vir energije za proizvodnjo električne energije v državah jugovzhodne Evrope. Poleg njene pomembne vloge pri vzpostavljanju globalnega ravnovesja CO2, ustvarja tudi ekološke vplive na lokalni ravni. Na eni strani je potrebno, v skladu s potrebami po električni energiji v Evropi in v skladu s ciljem, do leta 2020 povečati delež OVE energije za 20 %, proizvodnjo hidroenergije ohraniti oziroma verjetno še povečati. Po drugi strani pa izkoriščanje vodne energije pogosto vključuje velike hidrološke spremembe in poškodbe vodnih teles ter rečnih ekosistemov.

Evropski projekt SEE HYDROPOWER temelji na evropski direktivi o spodbujanju proizvodnje iz obnovljivih virov energije (2001/77, RES-e Directive) in upošteva cilje Kyotskega protokola kot tudi zahteve evropske vodne direktive o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2000/60, WFP Directive). Namen projekta je v državah jugovzhodne Evrope izboljšati izrabo vode v okviru proizvodnje električne energije. S tem bo projekt prispeval tudi k razvoju izkoriščanja obnovljivih virov energije in k ohranjanju kakovosti okolja, torej k povezovanju WFP in RES-e direktiv. Glavne aktivnosti projekta se nanašajo na opredelitev politik, metodologij in orodij za doseganje boljšega upravljanja na področju voda in hidroelektrarn. V okviru projekta se bodo oblikovala skupna merila za ohranitev vodnih teles, ovrednotile se bodo strategije za izboljšanje izkoriščanja vodne energije in opravila se bodo testiranja v pilotnih območjih. Aktivnosti projekta so usmerjene tudi k ozaveščanju, promoviranju in razširjanju znanja med interesnimi skupinami.

Partnerji v projektu niso le države jugovzhodne Evrope, temveč so v projekt vključene tudi javne uprave (5 partnerjev), agencije ( 2 partnerja), ki določajo smernice razvoja na področju izkoriščanja vodne energije in s tem povezanim ohranjanjem vodnih teles, raziskovalne institucije (5 partnerjev), ki imajo najbolj napredno tehnologijo in standarde na področju vodnega upravljanja in izrabe vodne energije v hidroelektrarnah. Vsi omenjeni partnerji imajo v svojih državah specifične izkušnje na področju izrabe in upravljanja z vodo in tako predstavljajo široko lokalno oziroma regionalno partnerstvo. Eden izmed partnerjev projekta je tudi Ministrstvo za okolje in prostor. V ciljni skupini predstavnikov držav jugovzhodne Evrope sodeluje tudi 6 partnerjev v vlogi opazovalcev, med njimi je tudi Energetska agencija za Podravje.