Domov » Transport » Trajnostne oblike transporta

Trajnostne oblike transporta

PROMET IN TRAJNOSTNA MOBILNOST
 
 
… promet je žrtev lastnega uspeha. Naša mobilnost je ogrožena zaradi zastojev, zamud in onesnaženosti. Potrebna je sprememba in transportna politika EU je oblikovana tako, da lahko doseže potrebno spremembo.
(Europe at Crossroads)
 
 

Promet je osnovno gibalo človeštva, saj zadovoljuje eno izmed najpomembnejših potreb ljudi. To je njihovo premikanje, premagovanje prostora in časa ter njihovo mobilnost in »selitev« stvari, ki jim služijo za bolj udobno življenje. Promet zajema transport in operacije v zvezi s prevozom blaga ter potnikov in komunikacije, oziroma natančneje, vse oblike transporta (pomorskega, rečnega, železniškega žičniškega, cestnega, letalskega in multimodalnega), kakor tudi prenos snovi po cevovodih, telekomunikacije in poštno dejavnost.. S prometom so tudi močno povezane dejavnosti, kot so špedicija, skladiščenje, carinjenje, zavarovanje in logistika. Ključni elementi prometa pa so ljudje, ki opravljajo storitve, prevozna sredstva in infrastruktura.
 
Znanstveni, tehnološki in družbeni napredek ter globalizacijski procesi zahtevajo usklajeno upravljanje prometa in strategijo razvoja prometnega sistema s sinergijskimi učinki na gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj. To nalogo imajo države in njihove mednarodne združbe, ki morajo s pomočjo prometnih politik zagotoviti razumevanje obstoječega stanja, vizijo, cilje in konkretne ukrepe za razvoj prometa.
 
Trajnostna mobilnost (transport) pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Zmanjšati je treba negativni vpliv mobilnosti v smislu porabe energije in kakovosti okolja. Trajnostna mobilnost od nas zahteva spoštovanje gospodarskih, socialnih in naravnih omejitev ter odgovorno ravnanje do prihodnjih generacij.
 
 
Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet.
 
 
Temeljni cilji prometne politike so:
 
  • zagotavljanje zadovoljive mobilnosti,
  • učinkovita oskrba gospodarstva,
  • racionalna uporaba prometne infrastrukture,
  • varnost in učinkovitost prometnega sistema,
  • varovanje naravnega in kulturnega okolja,
  • smotrna raba javnih financ,
  • zvišanje dodane vrednosti storitev in
  • zaposlovanje v prometnih dejavnostih.
  
Evropa je že sredi 90-ih ugotovila, da se duši v izpušnih plinih in hrupu avtomobilov, ne da bi se pri tem njena mobilnost povečala. Evropska komisija je leta 2001 izdelala »Belo knjigo – Evropska transportna politika za 2010«: čas za odločitev. Le-ta predlaga okoli 60 ukrepov, ki bi nas lahko pripeljali do bolj trajnostne mobilnosti. Prav tako je tudi Slovenija ugotovila, da ni imuna na negativne učinke prometa. Ministrstvo za promet je tako pripravilo Resolucijo o prometni politiki RS – Predvidljivo v skupno prihodnost, s katero si želi, da bi se področje mobilnosti strateško uredilo. Slovenija potrebuje vidne spremembe – kolesarske steze, usklajene avtobusne in železniške povezave ter spodbude za spreminjanje vedenjskih vzorcev.
 
Hoja, kolesarjenje, avtobusni promet, železniške povezave in uporaba avtomobila se morajo medsebojno podpirati in dopolnjevati.. Sistemi javnega prevoza morajo biti prilagojeni potrebam uporabnikov, časovno in cenovno. Poleg tega integrirani pristop k reševanju izzivov mobilnosti združuje še: spremembo obnašanja ljudi v prometu in njihovem načinu življenja, tehnološke izboljšave za povečanje učinkovitosti, s hkratnim zmanjševanjem okoljskih učinkov in izboljšani varnosti, cene, ki vključujejo resnične stroške transporta v procese odločanja, in tako vplivajo na celotno potrošnjo transportnih storitev in promocijo najmanj škodljivih načinov transporta.
  
Viri:  www.focus.si/files/Publikacije/trajnostna_mobilnost.pdf
           www.marko-pavliha.si/Images/Documents.pdf